5 اسفند 1394

آشنای با رشته ریاضی و زیرگروه های آن

مولف: مهرداد نوروزی   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/1

توانمندی های لازم برای موفقیت در رشته ریاضی فیزیک
علاقه و مهارت در حل مسایل ریاضی از پیش نیاز های اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دا نش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی فیزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نهم چنا نچه نمره دانش آموزان در این درس کمتر از 17 باشد این دانش آموز در این رشته مشکلات جدی پیدا خواهد کرد زیرا در رشته ریاضی فیزیک درس های فیزیک و شیمی و ریاضی نیاز به توانایی ذهنی بالا و سرعت عمل ذهنی خوب نیاز دارد قدرت تجسم فضایی (تصور اشکال هندسی و اجسام در ذهن ) از دیگر توانایی های لازم برای توفیق در این رشته است .
رشته ی ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟
 
نام رشته ی ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مهندسی دانشگاه ها عجین شده است بنا براین اکثر مشاغل فنی و مهندسی ، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیک قابل دسترسی خواهند بود رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک بسیار متنوع است .
 
دروس تخصصی رشته ی ریاضی فیزیک در دوره متوسطه

دروس عمومی

دین و زندگی (۲) و (۳)، زبان فارسی (۲) و (۳)، ادبیات فارسی (۲) و (۳)، عربی (۲) و (۳)، زبان خارجه (۲) و (۳)، جغرافیای عمومی، تربیت بدنی (۲)، تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی

فیزیک (۲) (۳) وآزمایشگاه، شیمی (۲) و (۳) ریاضی (۲) هندسه (۱) و (۲)، جبر و احتمال، حسابان، مبانی کامپیوتر، آمارومدلسازی هندسه تحلیلی و جبر خطی، حساب دیفرانسیل وانتگرال، ریاضیات گسسته

 
 
 
 
زیر گروه های رشته ریاضی در دانشگاههای
رشته رياضي و فيزيک در کنکور داراي سه زير مجموعه مي باشد که ضرايب درس ها در زير گروه هاي مختلف متفاوت مي باشد.جدول زير ضرايب و رشته ها را به تفکيک زير گروه ارائه مي کند

 

زيرگروه‌هاي آزمايشي

مجموعه رشته‌هايي که د‌‌روس امتحاني آن‌‌ها د‌‌اراي ضرايب يکسان مي‌باشند‌‌

 

زير گروه 1

 مهند‌‌سي صنايع(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني عمران(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي کامپيوتر(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي برق(تمام گرايش‌ها)،د‌‌بير فني برق(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي د‌‌ريا(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي رباتيک، مهند‌‌سي فناوري اطلاعات(IT)، مهند‌‌سي مکانيک(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بير فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)،مهند‌‌سي مواد‌‌( تمام گرايشها)، مهند‌‌سي نساجي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوا و فضا، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري هواپيما، هوانورد‌‌ي(تمام گرايش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سي معماري، کارد‌‌اني معماري، کارد‌‌اني معماري سنتي، رياضي(تمام گرايش‌ها)، د‌‌بيري رياضي، فيزيک، د‌‌بيري فيزيک، آمار، کارد‌‌اني آمار، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي نرم افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي سخت افزار کامپيوتر، کارد‌‌اني کامپيوتر (نرم افزار)، کارد‌‌اني کامپيوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ي(گرايش اقتصاد‌‌ نظري- اقتصاد‌‌ صنعتي- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اري)، تکنولوژي ماشين‌هاي کشاورزي، مهند‌‌سي کشاورزي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي عمران روستايي، مهند‌‌سي د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني الکترونيک صد‌‌ا و سيما، کارد‌‌اني د‌‌ريا‌نورد‌‌ي، معلم فني مکانيک(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي علمي- کاربرد‌‌ي مکانيک و برق و عمران(تمام گرايش‌ها)، تعمير و نگهد‌‌اري هواپيما، کارد‌‌ان فني کشتي، کارد‌‌ان فني حفاري، کارد‌‌ان فني مکانيک (تأسيسات)، تکنولوژي آبياري، کارد‌‌ان فني نساجي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني معماري، مهند‌‌سي پزشکي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي حمل و نقل ريلي، مهنسي خط و سازه‌هاي ريلي،مهند‌‌سي ماشين‌هاي ريلي، کارشناسي مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، کارشناسي حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، مد‌‌يريت و کميسر د‌‌ريايي، مد‌‌يريت و بازرگاني د‌‌ريايي، کارد‌‌ني تسليحات، کارد‌‌اني تکنيک خود‌‌روهاي نظامي، علوم کامپيوتر، الهيات و معارف اسلامي و ارشاد‌‌(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و اقتصاد‌‌، معارف اسلامي و حقوق(تمام گرايش‌ها)، معارف اسلامي و علوم سياسي، معارف اسلامي و مد‌‌يريت(تمام گرايش‌ها)، اد‌‌بيات و زبان عربي، معارف اسلامي و الهيات(گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازي، د‌‌بيري تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ تربيت بد‌‌ني و علوم ورزشي،‌ کارشناسي خبرنگاري(گرايش اقتصاد‌‌ي و علوم استراتژيکي)، علوم پايه نظامي، الهيات و معارف اسلامي(گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)، الهيات و معارف اسلامي- علوم قرآن و حد‌‌يث، کارشناسي مد‌‌يريت امور بانکي، مد‌‌يريت بيمه، مد‌‌يريت فرهنگي و هنري، امور گمرکي، کارد‌‌اني امور گمرکي،‌ کارد‌‌اني حسابد‌‌اري(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌اني امور بيمه، کارد‌‌اني مد‌‌يريت بازرگاني، روابط سياسي، علوم سياسي، فلسفه، کارد‌‌اني امور بانکي، مد‌‌د‌‌کاري اجتماعي، علوم سياسي(گرايش امنيت ملي)، کارد‌‌ان فني برق الکترونيک د‌‌ريايي، کارد‌‌ان فني برق مخابرات د‌‌ريايي، علوم اسلامي، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتي، امور د‌‌فتري، تربيت مربي عقيد‌‌تي و سياسي، کارشناسي توليد‌‌ سيما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌يث(تمام گرايش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سي فرماند‌‌هي و کنترل هوايي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني برق، تربيت د‌‌بير فني عمران، علمي- کاربرد‌‌ي مهند‌‌‌سي مخابرات(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي هوانورد‌‌ي(ناوبري هوايي)، کارد‌‌اني تکنولوژي هسته‌اي، د‌‌کتراي پيوسته رياضي، د‌‌کتراي پيوسته فيزيک، د‌‌کتراي پيوسته بيوتکنولوژي، علوم و فنون هوانورد‌‌ي، خلباني هليکوپتري، مهند‌‌سي نگهد‌‌اري، مهند‌‌سي سيستم، مهند‌‌سي الکترونيک و مخابرات د‌‌ريايي، آباد‌‌اني و توسعه روستاها، ناوبري و فرماند‌‌هي کشتي، اطلاعات نظامي، تفنگد‌‌اري د‌‌ريايي، علوم قرآني- تربيت معلم قرآن مجيد‌‌، کارد‌‌اني علمي و کاربرد‌‌ي پست، کتابد‌‌اري، فقه و حقوق حنفي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق شافعي، روانشناسي(گرايش صنعتي و سازماني)، خد‌‌مات مسافرتي و جهانگرد‌‌ي، کارشناسي خبرنگاري، کارد‌‌اني اويونيک هواپيما. مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 4)، فيزيک(با ضريب 3) و شيمي (با ضريب 2) .   

 

زيرگروه‌ 2

مهند‌‌سي پليمر(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي شيمي(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي معد‌‌ن(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)، کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پتروشيمي، کاربرد‌‌ي و مهند‌‌سي عمليات و صنايع پتروشيمي، کاربرد‌‌ي طراحي و مهند‌‌سي پليمر، کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و حفاظت، کاربرد‌‌ي مهند‌‌سي ايمني و بازرسي فني، مهند‌‌سي نفت(تمام گرايش‌ها)، مهند‌‌سي اکتشاف نفت، شيمي(تمام گرايش‌ها). مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 4)، فيزيک(با ضريب 3) و شيمي (با ضريب 3) .   

 

زيرگروه‌ 3

کارد‌‌ان فني برق(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني شيمي(تمام گرايش‌ها)، معلم فني صنايع شيميايي، کارد‌‌ان فني صنايع غذايي، کارد‌‌اني ايمني صنعتي، معلم فني صنايع چوب، کارد‌‌ان فني عمران(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان فني معد‌‌ن(استخراج معاد‌‌ن ذغال سنگ)، کارد‌‌ان فني مکانيک (تمام گرايش‌ها به جز گرايش تاسيسات)، الکترونيک هواپيمايي، مخابرات هواپيمايي، معلم فني مواد‌‌(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌ان صنايع چوب، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي صنايع چوب، کارد‌‌اني استخراج معاد‌‌ن غير ذغال سنگ، کارد‌‌ان فني عمليات پتروشيمي، معلم فني عمران(تمام گرايش‌ها)، کارد‌‌اني علمي- کاربرد‌‌ي صنايع چاپ، کارد‌‌اني شيمي مواد‌‌ پر انرژي، مواد‌‌ امتحان اختصاصي و ضرايب آن‌ها: رياضي(با ضريب 3)، فيزيک(با ضريب 2) و شيمي (با ضريب 3) .     

 
 
 

 

دانش آموزان گرامي  به جدول زير دقت کنيد

درس

ضريب

ادبيات

4

عربي

2

معارف

3

زبان

2

ديفرانسيل

6

گسسته

2.75

هندسه

3.25

فيزيک

9

شيمي

6

 

جدول بالا براي زير گروه يک مي باشد. اين زير گروه شامل بيشترين رشته است .همان طور که مشاهده مي کنيد براي اين زير گروه ضرايب دروس رياضي به تفکيک امده است. اين جدول ارزش اصلي سوالات اختصاصي را نسبت به دروس عمومي مشخص مي کند. اعدادي که در جدول اول آمده است . بايد در عدد  3 ضرب شوند تا ارزش پاسخ گويي آنها در مقابل دروس عمومي مشخص شود.(مثلا براي زير گروه اول :رياضي 12 ، فيزيک 9 ،‌شيمي 6 ، ادبيات 4 ، معارف 3 ، عربي 2، زبان 2 )

 

تعداد مشاهده (24015)       نظرات (12)

نظرات کاربران درباره مطلب "آشنای با رشته ریاضی و زیرگروه های آن "


من با معدل18/64ونمره ریاضی وعلومم17/5....میتونم تو رشته ریاضی موفق بشم؟...من از ریاضی بدم نمیاد فقط میترسم وقتی وارد این رشته شدم نتونم ادامه بدم..

سلام عزیزم اره ولی ب شرطی ک بخونیش

ممنون بابت تفکیک رشته ها و توضیح راجب زیر گروه ها

سلام من الان سال یازدهم رشته ریاضی فیزیکم اما هر چی بیشتر میخونم کمتر متوجه میشم من معدل نوبت اولم 13/11 شد

من خودم رشتم ریاضی فیزیکه پیش دانشگاهی اولش فک میکردم سخته ولی هر کی نخاد درس بخونه بره ریاضی خیلی اسونه فقط نهایی یکم حسابان و دیف سخته و شانس قبول شدن تو کنکور بیشتره

سلام به دوستان ، من رشتم ریاضی فیزیک هستش . خیلی هم راضی ام . اگه علاقه ندارید وارد نشوید ، خیلی از دوستان که علاقه نداشتن و فقط به خاطر اسمش اومده بودن دو ماه نشده تغییر رشته دادن به هنر و انسانی . حتما دقت کنید تو انتخاب رشتتون ،اگه هم می خوابید بیاید ریاضی تو خودتون علاقه ایجاد کنید ، در موردش بخونید ، هدف مهندسی مشخص کنید ، امیدوارم که بشه

نمره ریاضی من بین۱۷و۱۸هست علاقه هم دارم به ریاضی اما میترسم نمره علومم۱۹هست بنظرشما توکدوم رشته میتونم موفقترباشم

سلام من معدل کلاس هشتم۱۸/۴۵شد و دوست دارم سال بعدرشته ریاضی قبول شوم،واینکه تو کارنامه ی هشتم ریاضیم بیست شد ولی تو شیمی که جز علوم هست نمرم کم شد و مشکل دارم ،به نظرتون میتونم تو رشته ریاضی موفق شوم؟

سلام. من معدل هفتم و هشتمم ۱۵. ۱۶. شده به رشته ریاضی هم خییلی علاقه دارم میتونم رشته ریاضی رو انتخاب کنم؟

سلام ریحانه جون ، عزیزم شیمی یکی اژ دروس مهم رشته ریاضی هست و ضریبش در معدل ۳هست اگر بتونی شیمی تو تقویت کنی تو رشته ریاضی موفقی ، البته ریاضی در متوسطه اول همش بازی ریاضی و زمانی که وارد این رشته بشی اگه علاقت زیاد نباشه از درس زده میشی ، قبل از همه ی اینها استعداد و علاقتو به کمک مشاور محک بزن و بعد تصمیم بگیر

سلام من رشته ی ریاضی هستم ... خیلی خوبه ... و من خیلی علاقه ی زیادی به شیمی دارم ... میشه تو دانشگاه رشته ی شیمی کاربردی برم ..؟؟

سلام خسته نباشید رشته آموزش ابتدایی مربوط به کدام زیر گروهع؟

نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
   

     
 
نقشه سایت