مدیریت
 
                                
 
 
 
 
 
 
 نام و نام خانوادگی : حمیدرضا نجومی

 مدرک تحصیلی : لیسانس امور تربیتی

سابقه : 35 سال

                          ===================================== 

سخن مدیر : 
 
 بهترین برنامه ریزی برای آینده ، بهره گیری درست از زمان حال است .
 
 
 
 
     
 
 
     
نقشه سایت