مدیریت
                                
 
                      نام م نام خانوادگی : علی جمعه عرب احمدی

                 مدرک تحصیلی : لیسانس برنامه ریزی آموزشی

                                         سابقه : 30 سال

                          ===================================== 

                                                             سخن مدیر : 
 
     بهترین برنامه ریزی برای آینده ، بهره گیری درست از زمان حال است .
 
 
 
 
 
     
نقشه سایت