کادر آموزشی و علمی  
گروه قرآن و دینی وعربی     
   
 نام ونام خانوادگی علی محمد زراعتکار محمد فرازجو   سید تقی میرمنافی
 ایمیل        
سابقه علمی        فوق لیسانس
   گروه ادبیات فارسی    
     
  نام ونام خانوادگی  محمد رضا حکم آبادی سید مرتضی حسینی    
  ایمیل        
 سابقه علمی        
   گروه علوم اجتماعی    
       
  نام ونام خانوادگی علی رجبعلی نژاد محمدعلی نجفی      
  ایمیل        
 سابقه علمی        
 گروه ریاضی    
   
  نام ونام خانوادگی  یاسر خان احمدی حامد فغان نوملی   علی عباسی
  ایمیل        
 سابقه علمی  فوق لیسانس  فوق لیسانس    
  گروه علوم تجربی    
   
  نام ونام خانوادگی   شعبانعلی بهمنی امین بالارستاقی   مهران میان آبادی
  ایمیل        
 سابقه علمی  دبیر مدرسه نمونه       
   گروه زبان    
       
  نام ونام خانوادگی هادی مرادی      
  ایمیل        
 سابقه علمی        
 گروه حرفه و هنر    
     
  نام ونام خانوادگی  سید مهدی حسینی  قربانعلی عرب احمدی    
  ایمیل        
 سابقه علمی        
  گروه تربیت بدنی و پرورشی    
     
  نام ونام خانوادگی سید محمد روشن زاده حمیدرضا نجومی    
  ایمیل        
 سابقه علمی        
    گروه انفورماتیک و رایانه    
       
  نام ونام خانوادگی  سید علی  صمدی      
  ایمیل  samadi.1387@yahoo.com      
 سابقه علمی  فوق لیسانس      
     
 
نقشه سایت