آموزش فوق برنامه در طول سال تحصیلی :
دروس : علوم 2 ساعت - ریاضی 2 ساعت - زبان 1 ساعت - مطالعات اجتماعی 1 ساعت - عربی 1 ساعت - رایانه 1 ساعت
 
 
 
 
     
نقشه سایت