گروه های پرورشی
1 ) انتخابات شورای دانش آموزی و تشکیل کمیته های علمی، فرهنگی و هنری و ...

  

 
 
 
2 ) اجرای طرح مدام « دانش آموز محوری » 
مشارکت دانش آموزان در اداره ی مدرسه

 
 
 
3 ) فراهم نمودن زمینه ی مشارکت اکثریت دانش آموزان در اجرای مراسم آغازین « صبحگاهی » .


4 ) اجرای ورزش همگانی در مراسم آغازین با همراهی مربی ورزش .

 
 
 
     
نقشه سایت